Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://vean-tattoo.pl/ (Strona Internetowa) jest Vean Group (dalej: „Administrator”). Adres e-mail administratora danych: veankontakt@gmail.com

1 Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora
1.1

Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

1.2

Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

2 Cel przetwarzania danych osobowych
2.1

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

2.2

1) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, datę urodzienia, adresu e-mail oraz adresu.

2.3

2) wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;

2.4

3) wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);

2.5

4) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:

2.6

- marketing usług w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy (udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

2.7

- kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

2.8

- kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już naszym klientem; po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

2.9

- zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi studio) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w studio – z zachowaniem prywatności i godności osób;

2.10

5) przeciwdziałania nadużyciom ze stronu klienta.

2.11

6) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

3 Monitoring wizyjny
3.1

Zakres przetwarzania danych osobowych:
Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób przebywających na terenie studio, których wizerunek został utrwalony za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego zainstalowanych na terenie (wejście/wyjście ze studio) Administratora. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektu Administratora.

3.2

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes prawny Administratora, jako zarządzającego obiektami oraz zobowiązanego do ich ochrony, a także dla zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanych obiektów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Celem stosowania wideonadzoru na terenie studio jest w szczególności:

  • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w studio monitoringiem,
  • ochrona mienia Administratora
  • rejestracja zdarzeń w zakresie w szczególności kradzieży lub dewastacji,
  • identyfikacja sprawców kradzieży, dewastacji lub uszkodzeń albo sprawców innych naruszeń lub przypadków wyrządzenia szkody w mieniu.
  • zabezpieczenie dowodów na wypadek ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3.3

Okres przechowywania nagrań obrazu nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.