Polityka prywatności - VeAn Poland
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów korzystających z usług Administratora lub nabywających produkty, Użytkowników strony www.vean-tattoo.pl oraz odbiorców informacji handlowych.

1 Informacje ogólne.
1.1

Państwa dane osobowe przetwarzane są w serwisie zgodnie z wymogami Rozporządzenia

1.2

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2 Administrator danych osobowych
2.1

Administratorem danych osobowych jest Vean Poland Spółka z о. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długa 29, 31-147 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804879, NIP: 6751714312, REGON: 384466318 ( dalej jako Administrator ).

2.2

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się kontaktować: pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: ul. Długa 29, 31-147 Kraków

2.3

Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi procedurami RODO.

3 Cel i podstawa przetwarzania danych
3.1

Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnych na stronie formularzy, rezerwacji usługi, zakupu produktów, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

3.2

Podanie prawdziwych danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem witryny internetowej bądź usługi.

3.3

Państwa dane obejmujące: adres email, imię, nazwisko, firmę, NIP, REGON, Pesel, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu stacjonarnego lub numer telefonu komórkowego oraz adres IP przetwarzamy w celu:

a) sprzedaży usług i towarów, zamiany i zwrotu oraz obsługi procedury reklamacyjnej . Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.

b) w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

c) Państwa dane możemy przetwarzać również w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

d) wysyłki newslettera (tj. informacji handlowych). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

e) postępowań wyjaśniających, statystyki i analizy mające na celu usprawnienie dystrybucji oferowanych usług i produktów. Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu ciągłego usprawniania dystrybucji naszych usług i produktów a także łatwości korzystanie z oferowanych przez nas usług lub dokonywania zakupów. Podstawą prawną jest art. 6.1f RODO.

f) przetwarzanie może również być konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu przestrzegania obowiązków prawnych albo obsługi roszczenia reklamacyjnego lub gwarancyjnego albo usprawnić jakość naszych produktów lub usług. Podstawą prawną jest art. 6.1 ust. c) i ust. f) RODO.

g) sporządzenia kwestionariusza zdrowotnego celem oceny dopuszczalności wykonania usługi. Jeżeli kwalifikacja do zabiegu lub obsługa roszczeń wymaga przetwarzania informacji dotyczących zdrowia, przetwarzamy tylko takie wrażliwe informacje osobiste na jakie otrzymaliśmy Państwa zgodę albo jeżeli jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Podstawą prawną jest art. 9.2 ust. a) i ust. f) RODO.

3.4

Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników w formularzu kontaktu, w trakcie wizyty w obiektach Administratora w związku z rezerwacją usługi lub korzystaniem z usługi oraz przekazane w wiadomości elektronicznej.

3.5

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4 Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
4.1

W ramach naszej struktury organizacyjnej dostęp do Państwa danych osobowych mają firmy należące do Grupy Vean działające w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w ramach współpracy prze świadczeniu usług oraz dystrybucji produktów a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w procesie Państwa obsługi między innymi firmy świadczące usługi księgowe, usługi informatyczne, firmy kurierskie, dostawca usług hostingowych oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

4.2

Administrator nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

5 Jak długo przechowujemy dane?
5.1

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywaćPaństwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo już korzystania z usług serwisu. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej . Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

6 Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
6.1

Co do zasady, nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W uzasadnionych przypadkach możemy udostępnić dane firmie świadczącej obsługę techniczną witryny internetowej , której siedziba znajduje się poza EOG, jednak w każdym takim przypadku Państwa dane będą przetwarzanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w RODO.

7 Polityka bezpieczeństwa - jak chronimy Państwa dane
7.1

Szanujemy Państwa prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

7.2

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7.3

Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez RODO a w szczególności:

a) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowy- wane są Państwa dane posiadają szereg zabezpieczeń obejmujących m.in. zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych, stosowanie haseł zabezpieczenia , stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych, stosowanie licencjonowanych , systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione ( polityka czystego ekranu);

b) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

7.4

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

8 Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych?
8.1

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:

1) dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

2) żądania Sprostowania (poprawienia) danych;

3) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;4) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);

5) Przeniesienia danych do innego administratora.

6) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.2

Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję w formie wskazanej w pkt. 2. W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

8.3

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

9 Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych
9.1

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10 Czy dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
10.1

Nie, profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa preferencji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

11 Polityka cookies
11.1

Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwę Użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje
  • przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.
11.2

Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

11.3

Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

12 Monitoring wizyjny
12.1

Monitoring wizyjny dotyczy osób korzystających z usług w naszych placówkach stacjonarnych (punktach świadczenia usług) których wizerunek został utrwalony za pomocą urządzeń monitoringuwizyjnego zainstalowanych na terenie (wejście/wyjście ze studio) Administratora. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektu Administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie w tym: rejestracji niepożądanych zdarzeń w szczególności kradzieży lub dewastacji, identyfikacji sprawców kradzieży, dewastacji lub uszkodzeń albo sprawców innych naruszeń lub przypadków wyrządzenia szkody w mieniu, zabezpieczeniu dowodów na wypadek ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

12.2

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podstawą przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes prawny Administratora, jako zarządzającego obiektami oraz zobowiązanego do ich ochrony, a także dla zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanych obiektów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

12.3

Okres przechowywania nagrań obrazu z monitoringu nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie na stronie www. vean-tattoo.pl

Stosujemy pliki cookie, aby poprawić jakość przeglądania stron, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz w celach analitycznych. Klikając "Akceptuj" wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.